Strona główna » Urządzenia High Tech » Beautytek » Beautytek - zabiegi terapeutyczne

Beautytek - zabiegi terapeutyczne

BeautyTek

  • e­ner­gety­za­cja skóry twa­rzy – po­pra­wia po­ten­cjał e­ner­getycz­ny ko­mó­rek, od­mła­dza je bio­logicz­nie
  • za­bieg re­lak­sacyj­ny – dla osób z ten­den­cją do ko­ła­tania serca, bie­gu­nek, bólów brzu­cha, drże­nia rąk, po­ce­nia na sku­tek re­ak­cji ner­wi­co­wych
  • re­kon­wa­lescen­cja po za­biegach chi­rur­gicz­nych
  • za­bieg prze­ciw­za­pal­ny – re­du­kuje zmia­ny za­pal­ne i trą­dzi­ko­we, o­pryszcz­kę, stany po u­ra­zach
Technologia użyta w zabiegu
Beautytek

100 PLN
Day Spa Wilcza 22 621 58 69